Etik Yönetimi

ETİK İLKELERİMİZ

İspak Esnek Ambalaj Sanayi A.Ş. olarak çalışanlarımıza güvenli, verimli ve huzurlu bir iş ortamı sunmayı amaçlarız.

Etik ilkelerimiz ve değerlerimiz:

 • İşe alım ve istihdam süreçlerinde cinsiyet, etnik köken, ırk veya inanç ayrımcılığı yapmadan eşit imkanlar sunmak
 • Kişilik hak ve insan haysiyetine aykırı davranmamak ve bu şekilde davranılmasına izin vermemek
 • Genel ahlak ilkelerine uymak
 • Çalışma ortamının verimliliğini, güven ve düzenini bozan davranışlara izin vermemek

Günlük faaliyetlerimizde doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uyarız. Faaliyetlerimizde çevreye saygılı oluruz, iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine bağlı kalırız.

Tedarikçilerimizin de etik ilkelerimizi benimsemesini ve aşağıdaki kurallara uymasını bekleriz:

 • Adil işe alım süreci
 • Örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğü
 • Güvenli ve hijyenik çalışma koşulları
 • Çocuk ve genç işçi çalıştırmama
 • Kanunlar veya toplu sözleşme ile belirlenen yasal asgari ücrete göre belirlenen ücretler
 • Çalışma saatleri yasalara uygun olmalı, aşırı çalışma saatlerine izin verilmemelidir
 • Ayrımcılık hoş görülemez. Tüm çalışanlar cinsiyet, etnik köken, ırk veya dini inançtan bağımsız olarak eşit fırsatlardan yararlanmalıdır.
 • İnsanlık dışı muameleye izin verilmez. Her türlü taciz, zorbalık ve tehdit yasaktır.
ÇALIŞMA STANDARTLARI

Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyemize kazandırmayı amaçlarız. Bütün çalışanlarımıza yeteneklerine ve görevlerinin gereklerine uygun gelişim ve eğitim olanakları sağlamayı ve yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlarız.

Çalışma standartlarımıza uyum amacıyla aşağıdaki kuralları uygularız:

1- Çocuk İşçi Çalıştırmama

Türk İş Kanunu uyarınca çocukların ve 15 yaş altı gençlerin şirketimizde çalışmasına izin verilmemektedir. Bu sınırlama, tesislerimizde hizmet veren anlaşmalı taşeronlar için de geçerlidir.

2- Zorla Çalıştırmama

Hiç kimse zorla ve kendi iradesi dışında çalıştırılmaz. Hiçbir şart ve kapsamda çalışanların kimlik veya pasaportları alıkonulamaz. Ücretli çalışanlara avans veya borç verilmez. Çalışanların, çalışma saatleri dışında veya mesai sonunda işyerini terk etme hakkına saygı duyulur. İhbar önellerine uyarak işten ayrılma hakkına saygı gösterilir.

3- Tehdit ve Tacize İzin Vermeme

Her çalışanın taciz ve zorbalıktan uzak bir ortamda çalışma hakkına sahip olduğunun bilincindeyiz. Hiçbir fiziksel, psikolojik, cinsel veya ırk tacizine, zorbalığa, tehdide ve fiziksel cezaya izin vermeyiz. Çalışanlarımızın da bu ilkeyi benimsemelerini bekleriz. Her çalışan, diğer çalışanlara tacizde bulunmama, tehdit etmeme veya zorbalık yapmama konusunda kişisel olarak da sorumludur.

4- Ayrımcılık Yapmama

Çalışanlarımızın etnik köken, cinsiyet, din, ırk, sınıf, milliyet, cinsel tercih, yasa ile tanınmış kuruluşlara üyelik veya politik eğilimleri sorgulanamaz, bu nedenlerle hiçbir şekilde farklı muamele yapılamaz, fiziksel veya psikolojik baskı uygulanamaz.

Yukarıda bahsi geçen farklılıklara dayanarak işe alma, ücretlendirme, terfi, disiplin, eğitim olanaklarından yararlanma, emeklilik veya işe son verme gibi uygulamalarda ayrımcılık yapılamaz.

5- Örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğü

Çalışanlarımızın kanunlara uygun ve barışçı bir şekilde işçi sendikalarına veya işyerimizdeki çalışanların görüşlerini/haklarını temsil eden işçi kurullarına üye olma haklarına saygılı davranır, onlara bu hususlarda müdahale etmeyiz.

6- Sağlık ve Güvenlik

İşyeri ve çevresinin çalışanların fiziksel bütünlüğü veya sağlığı açısından tehlikeli olmadığını garanti ederiz.

Kanun ve düzenlemelere uygun olarak tehlikesiz ve sağlıklı bir işyeri ortamı, yangına karşı emniyet, yeterli aydınlatma ve havalandırma, içme suyu ve tuvaletlere makul erişim ve tıbbi tedavi imkanı sağlarız.

Olası kazaların önlenmesi, güvenli davranışlara yönelik bilinç yaratılması ve genel çalışma şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalar programlar ve uygularız.

7- Ücretler ve çalışma saatleri

Çalışanlarımızın ücreti en az asgari ücrete denk gelecek şekilde belirlenir. Ücret belirlerken piyasa şartlarını ve temel ihtiyaçları karşılayacak alım gücünü de göz önünde bulundururuz. Çalışanlarımıza detaylı bir bordro ile aylık kazançlarını ve yasal kesintileri açıklarız. Fazla mesai ücretlerinin doğru olarak hesaplanıp ödenmesini sağlarız.

Haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak uygulanır. Çalışanlarımızdan sadece önceden belirlenemeyen iş koşulları oluştuğunda, yasal sınırlar çerçevesinde fazla çalışma talep edilir. Fazla çalışma sürelerinde İş Kanunu’na uyulur. Çalışanlarımızın iş - özel hayat dengesine saygı gösterilir.

8- Disiplin

Bir çalışanın performansının değerlendirilmesinde ve disiplin kurallarına uymaması durumunda uygulanacak yöntemler basit, kolay anlaşılır prosedürlerle anlatılır. Disiplin ile ilgili yöntemler İnsan Kaynakları Prosedürümüzde detaylandırıldığı şekilde uygulanır ve çalışanlara duyurulur. Aramıza yeni katılan çalışanlarımızın da verilen eğitimler ve alınan geribildirimlerle bu prosedürleri anlaması sağlanır.

ÇEVRENİN KORUNMASI

Çevrenin korunmasına yönelik tüm faaliyetler (enerji ve su tüketiminin azaltılması, atık yönetimi- atıkların azaltılması ve geri kazanımı, atık su arıtımı- kirliliğin azaltılması, hava emisyon kontrolü vb.) sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütülür.

Çevre ile ilgili yürürlükteki tüm kanun ve düzenlemelere uyarız.

ETİK TİCARET

Faaliyetlerimizi dürüstlük ilkelerine bağlı olarak ve iş ortaklarımızın haklarına ve çıkarlarına saygı duyarak gerçekleştiririz. İş ortaklarımızla ilişkilerimizin karşılıklı saygı ve dürüstlük ilkeleri üzerine kurulmasını ve karşılıklı fayda sağlamasını amaçlarız.

Tüm ticari faaliyetlerimizde ilgili kanun ve düzenlemelere uygun davranırız.

1- Yolsuzlukla Mücadele

Çalışanların şirkete veya başka bir kişi ya da şirkete ait mülk veya diğer varlıkları dolandırıcılık, hile veya gasp yoluyla alması, zimmetine geçirmesi ve fayda sağlaması kesinlikle yasaktır ve işten çıkarılmaya sebep olarak kabul edilir.

2- Rüşvet ve Aşırı Hediyelerle Mücadele

Hediye alınması ve verilmesi karşılıklı nezaket kuralları içerisinde kalmalıdır. Hediye ve ağırlama, kabul eden kişinin objektifliğini etkilememelidir ve rüşvet olarak algılanmamalıdır.

Sembolik maddi değeri olan ve özel günler için verilen promosyon hediyeleri ve ağırlamalar bu kapsamda kabul edilebilir ve sunulabilir.

Değeri sembolik tutarı aşan hediyeler, nakit para, seyahat ve konaklama, vb. teklifler hiçbir şekilde kabul veya teklif edilemez ve sunulmaz.

Rüşvet ve yasal olmayan komisyonların alınması ve teklif edilmesi yasaktır ve derhal işten çıkarılmaya sebep olarak kabul edilir.